Fler eller bättre lokaler – Hur påverkar du din kommun?

Kommunen har vissa obligatoriska uppdrag, bl.a. att erbjuda barnomsorg, räddningstjänst, renhållning och vatten. Att erbjuda kultur och fritid, där idrotten ingår, är dock frivilligt. Men många kommuner anser att idrotten är viktig för samhället och har exempelvis ett idrottspolitiskt program för att stödja idrotten.  

Vem du ska kontakta för att försöka påverka kring lokaler, hallar eller annat kan se olika ut beroende på kommun. Det kan exempelvis vara en politiker i kultur- och fritidsnämnden eller en tjänsteman som arbetar specifikt med idrotten. Ett tips är att gå in på din kommuns hemsida för att se vem just du bör kontakta. 

Inför mötet med kommunen

Arbetet innan mötet är superviktigt. Ta dig tid att gå igenom punkterna nedan för att komma så förberedd som möjligt till ett möte med kommunen. 

Gör en realistisk tidsplan för ditt projekt. Koppla tidsplanen till uppsatta mål och delmål. Bilda gärna en arbetsgrupp där ni sätter tydliga mål och delmål som är så konkreta, mätbara och tidsbestämda som möjligt. 

Prioritera! Försök att inte driva igenom flera frågor på samma gång. Påverka kring EN sak i taget.  

Ta reda på vilka politiker som sitter närmast den fråga du vill påverka och kolla upp vilka som sitter i majoritet i din kommun.  

Försök att kartlägga hur beslutsgången ser ut i din kommun för att lättare veta när det är bäst tid att kunna påverka. För större frågor är det oftast bäst att ta upp dessa inför budgetarbetet i kommunen eller inför ett val.  

Samarbeta! Är ni fler föreningar som kan gå ihop om en och samma fråga? Bjud in dem, ni är starkare tillsammans.

Ställ frågor till dig själv/arbetsgruppen som du tror att även kommunens politiker eller tjänstemän kommer ställa. Exempelvis: 

 • Vad vill du förändra och varför?  
 • Vilket mervärde och positiv nytta kan det skapa för kommunen och dess invånare?  
 • Finns det relevant fakta som kan användas för stärka argumentationen, till exempel vilka positiva effekter har verksamheten på folkhälsan, ungdomars välbefinnande etc. 
 • Hur många utövare har den egna föreningen, hur kan medlemsantalet ökas om den önskade förändringen genomförs? 
 • Vilka resurser krävs, räcker det med egna medel eller måste också kommunen bidra?   
 • Finns det något som motverkar det du vill åstadkomma – vad är i så fall anledningen till det?  
 • Går det att finna stöd för det du vill uppnå i exempel- vis lagar, förordningar, undersökningar och rapporter? 

Om det finns ett idrottspolitiskt program, använd det i din egen argumentation.  

Om du gör en Powerpointpresentation eller liknande, försök vara så tydlig och kortfattad som möjligt. Provkör gärna presentationen för arbetsgruppen så att ni kan finslipa på argumenten och för att säkerställa att presentationen inte tar alltför lång tid.  

Under mötet med kommunen

Här kommer några tips att tänka på när ni är på själva mötet med politikerna eller tjänstemännen.  

 • Var gärna två personer från ert håll för att hjälpa varandra i mötet. 
 • Presentera tydligt i början vad syftet med mötet är och vad ni vill uppnå. 
 • Läs inte innantill och var hela tiden vänd mot publiken, inte mot din presentation. 
 • Visa på tydliga fakta.
 • Krydda din presentation med humor och personlighet.

Försök jobba för att mötet leder fram till något, en slutsats eller en aktivitet exempelvis. När du avslutar, visa tydligt vem som gör vad framåt, både från din och kommunens sida.  

Ett annat hett tips är att bjuda in kommunen till din egen verksamhet. Få dem att se din verksamhet med egna ögon där du samtidigt lyfter vad som fungerar bra respektive utmaningar med verksamheten.  

Efter mötet med kommunen

Återkoppling är väldigt viktigt. Skicka ett mejl till alla mötesdeltagare där du tackar dem samt sammanfattar vad som sades. 

Ta tillvara på de personliga kontakter du fått då de är väldigt värdefulla i ditt påverkansarbete. Det är exempelvis dem som kan ge dig snabbast och bäst svar kring hur det går med ditt ärende. Håll även ett möte med arbetsgruppen för att utvärdera mötet med kommunen och för att planera nästa steg.  

Ta även hjälp av media och sociala medier för att uppmärksamma din förening på ett positivt sätt. Ett exempel kan vara att tipsa media om att ni ska uppvakta kommunen. Var vaksam med att i början prata negativt om kommunen i media, du vill ju inte tappa de goda kontakter du skapat!

Varmt lycka till med arbetet och hör gärna av dig och berätta hur det går eller om du redan nu har en framgångssaga du vill dela med dig av!

Detta blogginlägg är inspirerat av ett, enligt oss, superbra påverkansdokument som Svenska Gymnastikförbundet har tagit fram till sina medlemmar. Tipsen i dokumentet går givetvis att applicera på vilken idrott som helst! Läs dokumentet här.

Läs också: 10 anledningar till varför idrotten är en social kraft i samhället.