FöreningsKrafts Föreningsskola – Del 2. Stadgar

Som vi nämnde i vårt tidigare avsnitt behöver alla föreningar ha stadgar och en styrelse för att en förening ska anses vara bildad. I detta avsnitt kommer vi därför djupdyka in i vad stadgar är och vad man bör tänka på när man skapar dessa. Dessutom kan många av dessa tips appliceras i befintliga föreningar och deras stadgar.

Vad är stadgar?

Kortfattat kan man beskriva stadgar som föreningens egen bestämda lagbok som ska innehålla allt som rör föreningen. Alla föreningar måste ha stadgar då det är ett krav för att föreningen ska anses vara bildad. Stadgarna fungerar på det sättet att de reglerar det praktiska arbetet i föreningen. Därmed är det viktigt att man har stadgar som är väl anpassade utefter sin egen förening.

Vad ska stadgarna innehålla?

Det finns ingen bestämd mall för vilka stadgar som måste finnas med. Däremot finns det många som tipsar om vilka punkter som är viktiga att få med, för att föreningen ska kunna fungera på ett så bra sätt som möjligt. Vilka dessa punkter är, kommer vi presentera i nästa avsnitt av FöreningsKrafts föreningsskola. Vidare i detta avsnitt kommer vi behandla vad man bör tänka på när det kommer till hur stadgarna ska vara utformade och vad som är viktigt att tänka på. 

Stadgarnas utformning

När man skapar föreningens stadgar är det viktigt att fundera på vem mottagaren är. Eftersom föreningar är medlemsstyrda, är det såklart medlemmarna som ska läsa och anta stadgarna. Det betyder att stadgarna behöver vara utformade på ett sätt som tilltalar medlemmarna. Stadgarna ska därmed informera medlemmarna om föreningens ändamål, regelsystem, karaktär, intressen med mera. Viktigt att tänka på är att stadgarna inte får vara för kortfattade – och inte för komplexa. Det betyder att stadgarna behöver vara formulerade på ett enkelt sätt, där det tydligt framgår vad som menas. Här kan det förenklas genom att använda sig av ett språkbruk som är lättförståeligt.

Hur arbetar man med stadgarna i en förening?

En förening ska alltid bedriva sin verksamhet utefter stadgarna. För att se till att stadgarna efterlevs finns det oftast tre grundläggande funktioner i en förening där varje funktion arbetar med stadgarna. Det tre funktionerna är:

  • Den beslutande funktionen (föreningsstämman, som tar alla beslut gällande stadgarna och dess innehåll)
  • Den verkställande funktionen (styrelsen, som löpande ser till att verksamheten bedrivs utifrån stadgarna)
  • Den kontrollerande funktionen (revisorerna, som granskar att styrelsen arbetar utefter stadgarna)

Vart ska stadgarna skrivas ned och finnas tillgängliga?

Alla föreningar ska skriva ned sina stadgar skriftligt på papper, förslagsvis i ett enskilt dokument eller i protokollet på det första föreningsmötet. Viktigt att tänka på är att stadgarna ska vara undertecknade av en eller två styrelseledamöter. Anledningen till varför man bör skriva under stadgarna är för att styrka att det är samma stadgar som antogs  vid det första föreningsmötet. Är stadgarna fördelade på flera sidor är det lämpligt att ledamöterna skriver sin initial-signatur på dessa sidor.

Nästa avsnitt

I nästa del av FöreningsKrafts Föreningsskola kommer vi att presentera mer specifikt vad stadgarna bör innehålla, vad man ska undvika att ha med och även ge exempel på hur stadgar kan se ut. 


Missade du del 1 av FöreningsKraft föreningsskola? Läs den här!

Inspiration och information till vår föreningsskola kommer från boken Ideella föreningar – Skatt, ekonomi och juridik skriven av Björn Lundén & Jan Lindblad (2019). Här kan du köpa deras bok.