FöreningsKrafts Föreningsskola – Del 1 Bilda förening

Vill du bilda en förening? Känns det svårt och krångligt? Inga problem här får du det du behöver!

Att bilda en förening kan ses som väldigt komplicerat och svårt men egentligen krävs det bara ett fåtal insatser för att göra detta möjligt. Vi på FöreningsKraft vill därmed dela med oss av några grymma tips och verktyg, som man kan använda sig av vid bildandet av en förening. 

Hur uppkommer en förening och vad är syftet?

Syftet med en förening är att ta tillvara på människors intressen under organiserade former. Detta betyder alltså att en förening avser att låta sina medlemmar sluta sig kring ett gemensamt intresse. Föreningar uppkommer vanligtvis genom att några individer bestämmer sig för att bilda en förening med ett tydligt ändamål (intresset) såsom till exempel idrott, kultur, politik, religion eller frimärken. Föreningar är en trevlig form att sluta sitt intresse kring då intresset kan vara lite vad som helst, det finns nästan inget rätt eller fel. 

Föreningarnas centrala kärna 

En ideell förening bygger på att det är medlemmarna i föreningen som bestämmer genom demokrati. Medlemmarna har därmed rätt att ställa krav på föreningen och vara med när beslut ska tas. Det är viktigt att ge alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd på den årliga föreningsstämman som en förening är skyldig att ha. Många föreningar benämner det årliga mötet på olika sätt men de vanligaste är årsmöte, årsstämma, föreningsstämma, föreningsmöte.

Vad är första steget i bildandet av en förening?

Från det att man har beslutat sig för att grunda en förening så behöver det upprättas två saker, en styrelse och stadgar. En styrelse är en lite grupp människor som är föreningens verkställande ledning. Styrelsen är ansvarig för det löpande arbetet i föreningen och har även ansvar för anställda, redovisning och medelsförvaltning. Stadgarna i en förening fungerar som föreningens skelett och innehåller de “lagar och regler” som gäller i föreningen. Styrelsen skall alltid arbeta utefter stadgarna. Initiativtagarna (grundarna) till föreningen ska göra ett förslag på stadgar och presentera dessa på det första föreningsmötet. 

Ett konstituerande föreningsmöte 

Det första föreningsmötet kallas för konstituerande föreningsmöte vilket betyder “ett grundande föreningsmöte”. När detta mötet är slut räknas föreningen som formellt bildad.

  • Beslut om bildandet av ideell förening (en bekräftelse på att alla är med på att föreningen bildas)
  • Anta de föreslagna stadgarna, eventuellt med korrigeringar (stadgarna utgör föreningens grund och kan ses som medlemmarnas lagar och regler)
  • Utse en styrelse, revisor med mera utefter det som framgår i stadgarna (En styrelse kan se ut på olika sätt vilket ska framgå i föreningens stadgar, exempelvis kan föreningen bara ha tre stycken medlemmar i styrelsen)

Vem bär ansvaret i föreningen?

En förening ses som en egen juridisk person om föreningen är bildad på ett korrekt sätt (genom styrelse och stadgar). Efter det första föreningsmötet, om föreningen då har en styrelse och stadgarna är antagna, anses föreningen ha rättskapacitet. Därmed betyder det att styrelsens ledamöter inte bär något ansvar för föreningens förpliktelser. Det är vanligt att styrelsen har något som kallas för ansvarsfrihet. Detta innebär att medlemmarna litar på sin styrelse och godkänner deras arbete.

Personligt ansvar

Styrelsen kan dock utsättas för personligt ansvar vilket kortfattat innebär att de kan begäras ansvariga om de inte inför åtgärder i god tid. Det låter ganska knepigt men ett exempel är om styrelsen märker att föreningen inte kan betala sina skulder och inte gör någon förändring så kan styrelsemedlemmarna bli betalningsansvariga. 

Finns det några krav på en ideell förening?

Ja, det finns några krav som ska vara uppfyllda. Exempelvis ställer Skatteverket krav på att det ska vara mer än en person i styrelsen för att föreningen ska anses vara bildad. Om skatteverket anser att föreningen inte är korrekt bildad får föreningen inte något organisationsnummer. Det finns även intressen som har ett eget riksförbund där förbundet har vissa formella regler som föreningen måste anta för att få vara medlem i förbundet. Till exempel Fotbollsförbundet och Röda korset. För att inte missa något krav rekommenderar vi att ni kontaktar ert närmaste riksförbund när ni bildar en förening. 

I nästa del av FöreningsKrafts Föreningsskola kommer vi djupdyka in i stadgar och vad som är viktigt att tänka på. 


Läs gärna mer om att skapa ideellt engagemang som är otroligt viktigt i föreningar. 

Inspiration och information till vår föreningsskola kommer från boken Ideella föreningar – Skatt, ekonomi och juridik skriven av Björn Lundén & Jan Lindblad (2019). Här kan du köpa deras bok.