Revisorns roll i föreningen

Revisorns roll i föreningen är en viktig post och har ett viktigt uppdrag från medlemmarna. Revisorn ska granska styrelsens arbete på uppdrag av medlemmarna från årsmötet.

Vad gör en revisor?

En revisors arbete innebär att granska

 • Att stadgarna följs
 • Verifikationerna och se att bokföringen är korrekt
 • Att bokföringen i övrigt stämmer med verkligheten 
 • Att budgetuppföljning görs
 • Balans- och resultaträkningen samt årssammanställning med verksamhetsberättelsen
 • Föreningens försäkringar och kontrollera att föreningen har ett ordentligt försäkringsskydd
 • Styrelsens uppläggning av internkontrollen
 • Styrelsens förvaltning (dvs att nödvändiga beslut har fattats och att de fattade besluten verkligen har genomförts)

Samt att de ska avlämna en revisionsberättelse där det ska framgå vad de kommit fram till och om de ska rekommendera ansvarsfrihet till styrelsen eller eventuellt utslag och åtgärder.

Vad krävs för att bli revisor i förening?

Vem som helst kan bli revisor i ideell förening som inte kräver en auktoriserad sådan. Kraven på en revisors kunskap är givetvis större i en stor förening än i en liten med enkla förhållanden.
Det finns egentligen inga krav på vem som kan bli revisor men det kan varalämpligt att följa de föreskrifter som finns för de ekonomiska föreningarna, vilka säger att:

 • Inte får vara omyndig
 • Inte får vara försatt i konkurs
 • Ska ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Det krävs förstås mer i en stor förening med komplicerade förhållanden än i en liten.

Det är dock viktigt att vara oberoende och därför inte besitter jäv gentemot någon de granskar. Följande krav bör därför ställas;

 • Revisorn får inte vara styrelseledamot i föreningen, varken innevarande eller föregående.
 • Revisorn får inte hjälpa till med föreningens redovisning eller bokföring annat än genom att ge allmänna råd och anvisningar. Annars skulle det bli så att revisorn granskar sitt eget arbete och då är det inte längre någon egentlig revision.
 • Revisorn får inte ha hand om föreningens pengar.
 • Revisorn får inte vara anställd hos eller på något annat sätt ha en beroendeställning till föreningen eller någon ledamot.
 • Revisorn får inte ha följande relation till någon styrelseledamot: make, sambo, syskon, svåger eller släkt i rätt upp- eller nedstigande led.

Dessa krav är inte lagstadgade men bör ändå följas av ren praxis. För mer information om revisorns roll och krav, klicka in på Skatteverkets hemsida.

Vill du har fler tips och verktyg direkt i din brevlåda, prenumerera på vårt nyhetsbrev här.