Undvik fällorna: Allt du behöver veta om ideella föreningars bokföringsskyldighet

Det kan vara bra för dig som kassör att förstå ideella föreningars bokföringsskyldighet. Därför kommer här en artikel om det du behöver veta kopplat till ämnet och även länkar som tar dig vidare till fördjupad läsning.

Näringsverksamhet

Ideella föreningar är bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet eller om värdet på föreningens tillgångar överstiger 1.5 miljoner kronor. 

Vad menas då med att bedriva “näringsverksamhet”?

Enligt Skatteverket definieras näringsverksamhet som verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt med syfte att ge ekonomisk vinst. För att något ska klassas som näringsverksamhet ska alltså dessa tre kriterier uppfyllas:

  1. Yrkesmässighet: Verksamheten bedrivs varaktigt och regelbundet. Det ska alltså inte vara enstaka eller tillfälliga aktiviteter.
  2. Självständighet: Verksamheten bedrivs av egen kraft och ansvar, utan styrning eller direkt påverkan av annan part.
  3. Vinstsyfte: Verksamheten bedrivs med avsikt att gå med vinst, även om det inte alltid uppnås. Det är intentionen att generera överskott som är viktig.

Eftersom ideella föreningar inte har något syfte att gå med vinst så bedriver många föreningar egentligen inte en näringsverksamhet. Däremot kan många föreningar bedriva extra verksamhet med syfte att generera ett överskott. 

Det kan exempelvis handla om: 

  • Idrottsklubbar: Drift av gym, försäljning av sportutrustning.
  • Kulturföreningar: Försäljning av biljetter till evenemang, försäljning av konstverk.
  • Sociala föreningar: Drift av second-hand butiker, caféverksamhet.

Även om din förening inte är bokföringsskyldig kan det stå i era stadgar att ni ska bokföra. Det rekommenderas dessutom starkt av Skatteverket att alla föreningar ändå upprätthåller en god redovisningssed. Styrelsen ska på ett tydligt sätt kunna redogöra för medlemmarna hur föreningens ekonomi ser ut och vad pengarna har använts till.

 

God redovisningssed

Bokföringsskyldigheten innebär att alla affärshändelser ska dokumenteras löpande. Detta inkluderar inkomster som exempelvis medlemsavgifter och bidrag samt utgifter såsom material och löner eller arvoden. Enligt god redovisningssed ska bokföringen vara ordnad och överskådlig, vilket innebär att den ska vara lätt att följa och förstå även för en utomstående. Alla bokföringshandlingar, såsom verifikationer och pärmar, ska dessutom sparas i minst 7 år. Detta krav gäller även elektroniska dokument.

För ideella föreningar är det särskilt viktigt att bokföringen speglar verksamhetens ideella karaktär. Det kan exempelvis handla om att särskilja på verksamhetens olika delar, som exempelvis medlemsverksamhet och extern finansiering, för att tydligt visa hur föreningens resurser används.

Det är även viktigt att löpande stämma av konton så att kassören kan säkerställa att bokföringen är korrekt och att föreningen följer de regler som gäller.

Här kan du läsa mer om vad Riksidrottsförbundet säger om ideella föreningar kopplat till ekonomi och redovisning. 

Här kan du läsa lite mer om vad Skatteverket säger kopplat till ideella föreningar. 

Här kan du läsa mer om Bokföringsnämndens riktlinjer kring ideella föreningar.

Vill du har fler tips och verktyg direkt i din brevlåda, prenumerera på vårt nyhetsbrev här.