Tips på krisplan för idrottsföreningar

Under rådande omständigheter med Covid-19 är en förändrad situation ett faktum för de flesta idrottsföreningar. Inställda träningar och arrangemang medför förlorade intäkter och minskad aktivitet. Många föreningar har helt ställt in sin verksamhet, andra kör endast träningar utomhus och vissa tränar enligt ordinarie schema med restriktioner. 

Tips på krisplan för idrottsföreningar

I en kris ställs styrelsen ofta på sin spets och måste fatta tuffa beslut och det är därför klokt att ha en krisplan att luta sig mot. Det är viktigt att det har förts diskussioner internt i styrelsen samt med anställda om hur föreningen hanterar olika typer av kriser, innan de uppstår.

Vad är en kris?

Riksidrottsförbundet definierar kris som:

En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen.” 

RF

En kris kan alltså vara allt från Covid-19 till att skolan där verksamheten bedrivs brinner ner. Även att redskap blir förstörda eller stulna kan försätta en förening i en kris. En allvarlig olycka eller sexuella övergrepp i en förening kan också vara exempel på kriser. Hur hanterar man som förening dessa situationer och hur är det möjligt att planera för det?

Att skapa en krisplan

Det är svårt att planera och redogöra för varje negativ händelse som kan uppstå i en idrottsförening, men att göra en övergripande plan kan hjälpa mycket under svårare tider. Att veta vem som sköter kontakten med viktiga instanser, vem som är bäst lämpad för att prata med exempelvis media eller polis samt vilka som finns i krisgruppen är viktiga delar i en krisplan. Vem i krisgruppen sköter bäst kommunikationen med medlemmarna är en annan viktig aspekt i krisarbetet.

RF har utformat en mall för en krisplan som de har anpassat till idrottsrörelsen. RF är noga med att betona att för att implementera krisplanen behöver information och utbildning nå berörda. De ansvariga behöver veta sin egna specifika roll, uppstår krisen är det svårare att tänka logiskt. Det är även viktigt att anpassa en krisplan till sin egen verksamhet, detta är endast en mall att arbeta efter. 

Här kan du ladda hem mallen för krisplanen.

Även SISU har tagit fram material som ska hjälpa föreningar att ta fram en krisplan

Några exempel

Hällekis IF har upprättat en krisplan vid dödsfall.

Mora Ridklubb har gjort en krisplan för framförallt olycka.

Karlskrona JKF har en krisplan för olyckor/akuta händelser.

Norra Älvsborgs ryttarklubb har utformat en krisplan där de inkluderar hur de definierat kris.

Vi på FöreningsKraft kan hjälpa er med att arbeta fram en krisplan! Kontakta oss för mer information.