Barnkonventionen – din förenings framtid


Föreningar ska vara barnens spelplan, där deras rättigheter ska vara självklara regler. För att göra detta möjligt är det otroligt viktigt att alla som arbetar med barn och ungdomar har koll på vad barnkonventionen står för och att alla föreningar implementerar konventionen i sin verksamhet. 

Vad är Barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättig­heter antogs av FN:s general­församling den 20 november 1989 men trädde inte i kraft förens den 2 september 1990. Barnkonventionen är ett bindande dokument som ska främja barnens rättigheter. Unicef beskriver Barnkonventionen som: 

”Ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar”. 

Konventionen består av 54 artiklar som tillsammans skapar en helhet för vilka rättigheter som varje enskilt barn har. Det finns fyra grundläggande principer som behöver beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde (Se artikel 2)
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (Se artikel 3)
  • Alla barn har rätt till liv och lika utveckling (Se artikel 6)
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (Se artikel 12)

Något som är spektakulärt med konventionen är att den inte är tvingande, vilket betyder att stater själva behöver ta ett aktivt beslut om de vill ansluta sig till konventionen eller inte. Idag är Barnkonventionen den konvention som flest stater har anslutit sig till och totalt sett är det 196 stater som har ratificerat (förpliktigade sig att följa) konventionen.

Barnkonventionen i Sverige

Barnkonventionen har sedan den 1 Januari 2020 varit en stor del av den svenska lagboken. Konventionen ska därmed vara en stor del av bland annat rättsliga processer. Integrationen medför även att barnens rättigheter synliggörs och skapar en grund för ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. På så sätt behöver alla föreningar belysa konventionen i sin verksamhet genom att implementera den i det löpande arbetet.


Testa dina dina kunskaper 

Här kommer ett grymt bra Quiz om Barnkonventionen där du kan testa dina kunskaper. Till Quizet!

Vill du veta hur ni kan integrera Barnkonventionen i din förening?

Då kan du läsa mer här i våra tidigare inlägg: 

Barnkonventionen inom idrotten – Barnets bästa

Barnkonventionen inom idrotten – Delaktighet

Barn- och ungdomsråd som verktyg för delaktighet

En trygg idrottsmiljö – Kränkningar, trakasserier och diskriminering inom idrotten – en liten ordlista